logo
website

择日凶煞——三煞

  • 分类:阳宅风水
  • 作者:张未
  • 来源:原创
  • 发布时间:2021-11-04 00:07
  • 访问量:

【概要描述】

择日凶煞——三煞

【概要描述】

  • 分类:阳宅风水
  • 作者:张未
  • 来源:原创
  • 发布时间:2021-11-04 00:07
  • 访问量:
详情

天干没有三煞,地支才有三煞,想了解三煞,看地支就可以了。

新建造阳宅、动土、奠基、行砖、上梁、安门、入宅、进火等要忌;安葬中的破土、吉葬等也要忌(棺葬、凶葬不忌)·大小事都要忌三煞,三煞方不动没事。

三煞是指地元三煞、人元三煞、天元三煞。日课年、月、日、时四柱地支三合五行的绝、胎、养到来龙、坐山上,形成的地元三煞。   

人元三煞的单真三煞要有事主的天乙贵人可化解,双真三煞的化解参照地元三煞。   

天元三煞没有实质上的煞,不用忌。如是日课上的相冲,还要要避忌的。   

十二地支何为三煞:   寅午戌合火局,火旺于南方,北方(亥子丑)为其冲,为三煞(亥为劫煞,子为灾煞,丑为岁煞)。   申子辰合水局,水旺于北方,南方(已午未)为其冲,为三煞(已为劫煞,午为灾煞,未为岁煞) 。  亥卯未合木局,木旺于东方,西方(申酉戌)为其冲,为三煞(申为劫煞,西为灾煞,戌为岁煞)   四柱三合局的绝胎养三方为三煞。绝为动煞,胎为灾煞,养为岁煞   

寅午戌火局, 绝在亥,胎在子,养在丑,所以亥子丑三方为三煞。   

已酉丑金局,绝在寅,  胎在卯,  养在辰,所以寅卯辰三方为三煞。   

申子辰水局,绝在已,胎在午,养在未,所以已午未三方为三煞 。  

亥卯未木局,绝在申,胎在酉,养在戌,所以申西戊三方为三煞。   

三煞为日课学中最凶的凶煞,犯之主亡人伤人之祸,重者可连杀三人,轻者也会连伤三人。金煞犯金祸,水煞犯水祸,土煞犯土祸,木煞犯木祸,火煞犯火祸   

原理一:四柱三合局的绝胎养三方为三煞,绝为动煞,胎为灾煞,养为岁煞。   

寅午戌火局,绝在亥,胎在子,养在丑,所以亥子丑三方为三煞   

已酉丑金局,绝在寅,胎在卯,养在辰,所以寅卯辰三方为三煞   

申子辰水局,绝在已,胎在午,养在未,所以已午未三方为三煞   

亥卯未木局,绝在申,胎在酉,养在戌,所以申酉戌三方为三煞   

原理二:东南西北四面正五行,见到对面五行三合局的年月时为之三煞 。  

南方属火已午未山,见申子辰水年月日时克山为三煞。   已为劫煞,午为灾煞,未为岁煞。丙丁山为夹煞。巽兼巳、坤兼未为傍煞。   

东方属木寅卯展辰山,见已酉丑金年月日时克山为三煞。   寅为劫煞,卯为灾煞,辰为岁煞,甲乙山为夹煞。艮兼寅、巽兼辰为傍煞。   

西方属金申酉戌山,见亥卯未木年月日时耗山为三煞。申为劫煞,酉为灾煞,戌为岁煞。庚辛山为夹煞。坤兼申、乾兼戌为傍煞。   

北方属水亥子丑山,见寅午戌火年月日时耗山为三煞 。  亥为动煞,子为灾煞,丑为岁煞。壬癸山为夹煞。乾兼亥、艮兼丑为傍煞。 

关键词

本人致力于传播风水正能量。为了传播风水正能量,我都会毫不藏私的,将风水中的基础知识讲解给大家,特别是现代建筑中的家居风水学,希望我的每个读者都能学到辨别真假风水知识的能力,以及学到辨别真假风水师的能力。

地       址:广西南宁中海九玺14栋1001

服务热线:18977788314

imgboxbg